تحلیل رفتار متقابل

مدیران ایران
2.3هزار بازدید ۲ سال پیش

تحلیل رفتار متقابل 100

طرحواره ها
1.3هزار بازدید ۱ سال پیش

تحلیل رفتار متقابل بخش اول

CRBC
3.5هزار بازدید ۳ سال پیش

تحلیل رفتار متقابل بخش سوم

CRBC
2هزار بازدید ۳ سال پیش

تحلیل رفتار متقابل جلسه دوم

CRBC
1.1هزار بازدید ۳ سال پیش

تحلیل رفتار متقابل TA

گروه منطق
1.2هزار بازدید ۴ سال پیش
نمایش بیشتر