ویدیویی با عنوان "بعضی از تاسیسات و جاده های دسترسی ما را هم آب گرفت اما بحران مدیریت شد" یافت نشد.